ابوالفضل ملاکی‌‌ام؛ مشاوره سئو و کارشناس سئو، مدیر عامل استودیو دیجیتال مارکتینگ نتیجه محور میانبر، 10 سالی است در زمینه ارائه مشاوره برای پیشرفت کسب و کارهای دیجیتال فعالیت می‌کنم.